THE HOMERIC ATLANTIC WORLD

INTRODUCTIONS ATLANTIC THEORY


1. GEOGRAPHY

Aiaia
Aiolia
Argos and Hellas
Athens (city)
Channel routes, Wight
Cornwall, Trinakia
Doulichion
Egypt and Faros    
Eleusis
Elis
Faros
Fenicia and Purple
Fokaia
Imbros    
Ithaka, Zakunthos, Doulichion, Same,Samos
Kikones, Ismaros
Kreta
Kuthera
Laistrugones
Lemnos
Lesbos
Lotofages
Messene
Olumpos, Stonehenge
Ogugia
Pulos
Samos
Samothrake
Scheria    
Sparta
Stonehenge
Tenedos
Thebe, Kadmos, Ino
Thracia
Trinakia    
Troy
Zakunthos

2. OTHER SUBJECTS

Achaians   
Achilleus and Murmidones
Agamemnon
Apollo
Athena (goddess)
Atlantic authors: Ch.de Grave, Th.Cailleux, E.Gideon, I.Wilkens, F.Vinci,H. van Oosten
Cyclopes
Demeter
Hades    
Herakles
Hermes
Homeros    
Ino
Kadmos
Kirke and the initiation rites
Nehalennia
Piracy
Poseidon
Purple
Religion in Homer
Shipping
Themes Odyssey
Writing
Zeus